Algemene voorwaarden

Deze pagina (samen met de documenten verwezen op deze pagina) vertellen u hoe u gebruik kan maken van onze mobiele applicatie DeTipsters (App). Het aandachtig lezen van deze voorwaarden wordt geadviseerd voordat er gebruik wordt gemaakt van de app. Door gebruik van de app laat u zien deze voorwaarden te accepteren en op te volgen. Mocht u de voorwaarden niet accepteren, zie dan af van het gebruiken van deze app.

Informatie over ons

Neem contact met ons op door middel van e-mail: hallo@detipsters.nl

Toegang tot de app

Het gebruik van de app is toegestaan op tijdelijke basis. Wij houden het recht om de service die wij aanbieden aan te passen of te annuleren zonder aankondiging (zie hier beneden). Wij zijn op geen enkele gronde aanspreekbaar wanneer de app voor een bepaalde tijd of periode niet beschikbaar is.

Af en toe, zullen wij de toegang tot de app deels of volledig limiteren voor gebruikers die geregistreerd zijn bij ons.

Als u van ons informatie verkrijgt of zelf ervoor kies om identificatie codes, wachtwoorden of andere persoonlijke informatie als onderdeel van onze veiligheidsprocedures te gebruiken, dan wordt er geacht dat u deze informatie geheim houd en niet vrijgeeft aan derde partijen. Wij behouden het recht om wachtwoorden of identificatiecodes van gebruikers te de activeren, gekozen of ontvangen van ons, mocht het onze mening zijn dat u deze voorwaarden hebt geschaad.

Tijdens het gebruiken van de app, wordt de gebruiker geacht deze voorwaarden accepteren en na te leven.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de voorbereidingen die nodig zijn om toegang tot de app te verkrijgen. De gebruiker moet er ook voor zorgen dat alle andere gebruikers, door middel van elk apparaat en internet connectie, op de hoogte zijn van deze voorwaarden en ze naleven.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle Intellectuele eigendomsrechten in onze app, en op al de inhoud gepubliceerd. Dit werk is beschermd door auteursrechten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn onder voorbehoud.

De gebruiker mag kopieën maken van, en het downloaden van, elke pagina van de app voor persoonlijke referentie en het introduceren van andere aan de app en het materiaal gepubliceerd als inhoud op de app.

De gebruiker mag kopieën en downloads afkomstig van de app, en het gepubliceerde materiaal op de app, op geen enkele manier aanpassen. Ook is het niet toegestaan om afzonderlijk gebruik te maken van illustraties, foto’s, video, audio of afbeeldingen zonder begeleidende tekst.

Onze status (en die van geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van het materiaal van de app, moet altijd worden erkend.

De gebruiker mag geen materiaal/inhoud van de app gebruiken voor commerciële doeleinden zonder het verkrijgen van een geldige licentie van ons of onze licentiegevers.

Als de gebruiker materiaal van de app print, kopieert of download die inbreuk zijn met deze voorwaarden, wordt het recht om de app te gebruiken voor deze gebruiken onmiddellijk ingenomen en moet de gebruiker, in onze mening, het materiaal vernietigen en/of kopieën terugbrengen.

Vertrouwen op geplaatste informatie

Commentaar en ander materiaal geplaatst in de app zijn niet bedoeld als advies waarop wordt vertrouwd. Wij verwerpen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die voortvloeien van het vertrouwen geplaatst door gebruikers van de app op dat soort materiaal, of door iedereen wie geïnformeerd is door middel van de app inhoud.

Onze app verandert regelmatig

Wij streven ernaar om regelmatig updates uit te voeren, en kunnen daarbij de inhoud aanpassen op elk gewenst moment. Indien noodzakelijk, wordt de toegang tot de app voor gebruikers tijdelijk opgeschort of zelfs voor onbepaalde tijd. Alle inhoud van de app kan op elk gegeven moment verouderd zijn en wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

Onze aansprakelijkheid

De inhoud weergegeven op de app wordt verstrekt zonder enige garanties, condities of voorwaarden met betrekking tot nauwkeurigheid.

Voor zover toegestaan door de wet vermelden wij,  en met ons verbonden derden hierbij uitdrukkelijk uit te sluiten:

Alle voorwaarden, garanties en andere condities die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, algemene wet of wet van het eigen vermogen. Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade inclusief schade opgelopen door gebruik van de app, het onvermogen tot gebruik van de app of de gevolgen van het gebruiken van de app, websites verbonden met de app en materiaal gepost op die websites, inclusief, zonder aansprakelijkheid voor:

  • verlies van inkomen of inkomsten;
  • verlies van zaken;
  • verlies van winst of contracten;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van gegevens;
  • verlies van goodwill;
  • verspilde management- of kantoortijd of persoonlijke tijd; en
  • Voor enig ander verlies of schade wat welke aard dan ook.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijke verwondingen voortvloeiend uit nalatigheid bedrog of onjuiste voorstelling van fundamentele kwesties, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

Informatie over u en het gebruik van onze app

Wij verwerken informatie van u overeenkomstig met onze privacybeleid. Door het gebruiken van onze app, stemt u in tot zulke verwerking en garandeer u dat alle data die u verschaft nauwkeurig, correct en van uw is.

Het uploaden van materiaal op de app

Wanneer u gebruik maakt van een optie die u materiaal laat uploaden naar de app, of het maken van contact met andere gebruikers van de app, moet u voldoen aan de inhoud normen in onze algemene voorwaarden. u garandeert dat zulke contributies voldoen aan de standaarden en u vrijwaart ons voor enige schending van deze garantie.

Elk materiaal dat u uploadt naar de App zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-merk gebonden, en we hebben het recht om te gebruiken, kopiëren, verspreiden en aan derden dergelijk materiaal voor enig doel.

We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan een derde partij die beweert dat het materiaal geplaatst of geüpload naar de App, een schending van hun intellectuele eigendomsrechten vormt of op hun recht op privacy.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk aan een derde partij, voor de inhoud of nauwkeurigheid van materialen geplaatst door u of een andere gebruiker van de App.

Wij hebben het recht om materiaal, en elke  plaatsing hiervan, van u op de App te verwijderen indien, naar onze mening, dit materiaal niet voldoet aan de inhoud normen in onze algemene voorwaarden.

Virussen, hackers en andere overtredingen

U mag de app niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of andere malware te introduceren die (technologisch) schadelijk is voor de app.

U moet niet proberen om onbevoegde toegang tot de App te verkrijgen, de server waarop de App is opgeslagen of andere servers, computers of databases die verbonden zijn met de App. U moet de App niet aanvallen via een denial-of-service of een distributed denial-of-service-aanval.

Door het schenden van deze bepaling, zou u een strafbaar feit  plegen onder de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen een dergelijke schending aan de relevante wetshandhavingsinstanties melden en we zullen samenwerken met deze autoriteiten door de bekendmaking van uw identiteit aan hen. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht om de app te gebruiken onmiddellijk gestaakt worden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat het volgende kunt infecteren; uw computer, apparaten, computerprogramma’s, gegevens of ander beschermd materiaal.

Linken naar de app

U mag linken aan de app, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk is en legaal is en die geen schade oplevert, aan onze reputatie of er misbruik van maakt, maar u moet een link tot stand brengen op een zodanige wijze dat er geen elke vorm van vereniging of goedkeuring van onze kant  gesuggereerd wordt wanneer hier geen sprake van is.

U moet geen link creëren op websites of mobiele apps waarvan u geen eigenaar bent.

De App mag niet worden ingelijst (I-frame) op een andere website. Ook is het niet toegestaan een link te creëren naar een ander deel dan de voorpagina (homescreen).Wij behouden ons het recht om het koppelen van de toestemming in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving.

De website van waaruit u linkt moet voldoen aan alle aspecten van de algemene voorwaarden. Als  u  gebruik wilt maken van ander app materiaal dan het hierboven uiteengezet, dan kunt u uw aanvraag naar hallo@detipsters.nl sturen

Links van de app

Wanneer de app links bevat naar andere websites, mobiele toepassingen en middelen van derden, worden deze koppelingen uitsluitend informatief. Wij hebben vanaf dat moment geen controle over de inhoud van die websites of bronnen, en accepteren geen verantwoordelijkheid voor hen of voor verlies of schade die kunnen voortvloeien uit het gebruik van hen.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

De Nederlandse rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid over claims die voortvloeien uit gebruik van de app of samenhang met de app. Wij behouden het recht om een procedure te starten tegen u in uw woonland en/of betrokken landen wegens schending van onze voorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met hen of hun onderwerp of vorming (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van Nederland.

Merken

DeTipsters

De Tipsters

Variaties

We kunnen deze Algemene Voorwaarden van het gebruik te allen tijde herzien door wijziging van deze pagina. Van u wordt verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd lees en eventuele veranderingen die we maakten opmerkt, omdat ze bindend zijn voor u. Enkele van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen elders gepubliceerd in de App. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te updaten zonder voorafgaande kennisgeving.

Uw zorgen

Mocht u zorgen hebben over de inhoud van de app, contacteer ons dan op het volgende e-mailadres: hallo@detipsters.nl

Bedankt voor het downloaden van de app